(‘)…(‘)

( ‘ o ‘ )

(‘)—(‘)

(”’)-(”’)

This teddy is gift of ur birthday gift.

acha hai na…smile plz

Happy Birthday