வாக்குறுதிகள் குழந்தைகளைப் போன்றவை.
உருவாக்குவது சந்தோஷமானது.
வெளியிடுவது சிக்கலானது.
காப்பாற்றுவது கடினமானது.