யு கேர் மீ – ஐ கேர் யூ

யூ மிஸ் மீ -ஐ மிஸ் யூ

யூ லைக் மீ – ஐ லைக் யூ

யூ பர்காட் மீ — ???
மவனே ஐ வில் கில் யூ..