மனைவி: சமையல்காரனை வேலையை விட்டு நிறுத்திட்டு, நானே சமைச்சா எனக்கு என்ன

கிடைக்கும்.
கணவன்: என்னோட இன்ஸ்யூரன்ஸ் பணம்.