மனித மனம் என்பது பாராசூட் மாதிரி. அதைத் திறந்தால்தான் அது வேலை செய்யும்.
ஜாக்கி சான், நாட்டாமை படத்தைச் சீன மொழியில் வெளியிட சரத்குமாரிடம் சீன மொழி