நீங்கள் – அன்பானவர்
நீங்கள் – அழகானவர்
நீங்கள் – ஆச்சரியத்துக்குறியவர்
நீங்கள் – நேர்மையானவர்
நீங்கள் – இனிமையானவர்
நீங்கள் – விரும்பத்தக்கவர்
நீங்கள் – சிறந்தவர்