நண்பர்களின் சிரிப்பில் என் வேதனைகளை மறக்கிறேன்

நண்பர்களின் வேதனையில் சிரிக்க மறந்தேன்.

சார்லி சாப்லின்