<ச்ட்ரொங்>கனவு சாதனையாள்ர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் 15ம் நாள் கூடுகிறோம்.