ஏசு, காந்தி, புத்தர்

மூணு பேருக்கும்

உள்ள ஒற்றுமை என்ன?
மூணு பேருமே லீவு

நாள்ல பிறந்தவங்க சார்!