எத்தனை துன்பஙகள் வந்தாலும்

எத்தனை துயரஙக‌ள் வந்தாலும்

எனக்கு கவலை இல்லை

ஏன் என்றால்

நான் நூறு முறை ஜெய்த்தவன் இல்லை

ஆயிரம் முறை தோற்றவன்…………