இறந்தவுடன்

உயிருடன் இருக்கும் உறுபுக்கள்.
கண்கள்: 31 நிமிடம்

மூளை: 10 நிமிடம்

நுரையீரல்: 4 மணி

தோல்: 5 நாள்

இதயம்: 10 நிமிடம்

காது: 10 நிமிடம்
ஓரு குறுந்தகவல