இசைஞானி, இசைப்புயல்,

தேனிசைத் தென்றல் எல்லாரயும்

மிஞ்சின இசைச் சூறாவளிடா நீ!

குறட்டச் சத்தம் தாங்கலடா!