*હે પ્રભુ તે જે નથી આપ્યુ,*
*તેનો અફસોસ કયારેય*
*નહિ કરું..*
*કારણ કે*
*તે એવું પણ ઘણું આપ્યુ છે,*
*જેની મે કલ્પના પણ*
*નહોતી કરી…*

😊😊Good Morning😊😊