Quotes Thoughts

‪*જેની કલ્પના ઉંચી હોય

‪*જેની કલ્પના ઉંચી હોય ને વાલા*

*એ કયારેય નીચી જીંદગી જ ના જીવી શકે. …. … ?*

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs