Quotes Thoughts

‪*ક્યાં ખબર હતી કે

‪*ક્યાં ખબર હતી કે આવી રીતે અલગ થઈ જશે*
*સપનામાં પણ એનું મળવું સપનાં જેવું થઈ જશે. …. … ?*

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs